20 lat Działdowskiej Agencji Rozwoju Archiwum DAR

2014-09-30 23:00:00 (ost. akt: 2014-09-30 23:33:47)
Zespół pracowników DAR S.A., 2014 rok

Zespół pracowników DAR S.A., 2014 rok

Autor zdjęcia: Archiwum DAR

Podziel się:

Jubileusz jest okazją do wspomnień, które pozwalają na refleksję i analizę minionych wydarzeń. Zdobyte doświadczenia, zrealizowane zamierzenia oraz podejmowane wyzwania utrwalone zostały na setkach zdjęć i tysiącach dokumentów, odzwierciedlając różnorodność podejmowanych przez nas działań.

Dzieje DAR S.A. są istotną częścią historii naszego miasta i regionu. Misja, jaka przyświecała i przyświeca założycielom i władzom DAR S.A. pozostaje niezmienną od 20 lat. Szeroko rozumiane wspomaganie rozwoju społeczno–gospodarczego naszego regionu jest nadrzędnym celem wszystkich działań podejmowanych przez władze Spółki.

Pierwsze lata funkcjonowania Agencji, począwszy od roku 1994, w którym została powołana, przypadają na trudne lata transformacji społeczno–gospodarczych.

W swoich działaniach musieliśmy się także z nimi zmierzyć. Wszystkie stawiane przed nami wyzwania staraliśmy się zawsze realizować z największą starannością i poczuciem odpowiedzialności. Konieczność poszerzania horyzontów myślowych oraz zmiana mentalności lokalnego społeczeństwa były w tamtym okresie również istotnym wyzwaniem, którego się podjęliśmy.

Zarząd DAR S.A. Od lewej: Zenon Szacherski – prezes Zarządu DAR S.A., Anna Kraśniewska – wiceprezes Zarządu DAR S.A., Roman Dawidowski – wiceprezes Zarządu DAR S.A.


Od lewej: Zenon Szacherski – prezes Zarządu DAR S.A., Anna Kraśniewska – wiceprezes Zarządu DAR S.A., Roman Dawidowski – wiceprezes Zarządu DAR S.A.
DAR S.A. stała się dla wielu przewodnikiem, pokazywała nowe możliwości, oferowała wsparcie, które niejednokrotnie przekładało się na osobisty sukces naszych beneficjentów. Z perspektywy minionego czasu oraz zmian, które nastąpiły w naszym otoczeniu jesteśmy dumni, że mogliśmy w nich współuczestniczyć, obserwując jak dzięki naszemu wsparciu powstaje kolejna firma, tworzy się nowe miejsce pracy, następna osoba podnosi swoje kwalifikacje.

Należy podkreślić, iż na sukces Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. pracowało przez te 20 lat wiele osób, począwszy od oddanych i zaangażowanych pracowników, naszych partnerów biznesowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a skończywszy na władzach Spółki.

Deklarujemy kontynuację sprawdzonych metod działania i wolę realizacji wszystkich
stawianych przed nami wyzwań. Nasze motto brzmi: „Podwójne zabezpieczenie sukcesu
to dotrzymywanie kroku naszym słowom i słowa naszym krokom”. Dewiza ta będzie nam
przeświecała przez kolejne, mamy nadzieję, długie lata funkcjonowania.

Zarząd DAR S.A.Kalendarium:
1994:
25 sierpnia powołano Działdowską Agencję Rozwoju jako spółkę akcyjną, podmiotu prawa handlowego w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych /PIL/
Funduszu Współpracy w Warszawie,
8 września zarejestrowano Spółkę w Sądzie Gospodarczym w Ciechanowie pod nr RHB 525 z kapitałem akcyjnym wynoszącym 155 800 zł.

Fakty:
Pierwszy skład Zarządu:
1. Jacek Kamiński – prezes,
2. Anna Kraśniewska – wiceprezes,
3. Zbigniew Nowak – wiceprezes.
Pierwsze projekty realizowane przez DAR S.A.:
1. Agencja,
2. Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości,
3. Gospodarstwo Ekologiczne w Zespole Szkół w Malinowie,
4. Laboratorium Badania Żywności w Zespole Szkół w Malinowie,
5. Ośrodek Szkoleń,
6. Ośrodek Promocji.

1995
7 sierpnia rezygnację z funkcji prezesa Zarządu złożył pan Jacek Kamiński. Od tego momentu Zarząd pracował w dwuosobowym składzie.
Fakty:
DAR S.A. realizowała przyjęte statutem założenia, polegające m.in. na:
• udzieleniu pierwszego poręczenia dla przedsiębiorcy z Działdowa,
• zrealizowaniu projektu Laboratorium Badania Żywności w ZSR Malinowo,
• przeszkoleniu przez Ośrodek Szkoleń ponad 220 osób, przy czym dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy językowe i księgowe,
• wydaniu przez Ośrodek Promocji „Atlasu Gospodarczego Gmin Rejonu Działdowskiego”.

1996
1 stycznia został uzupełniony skład Zarządu, w efekcie wygranego konkursu, funkcję prezesa Zarządu objął pan Zenon Szacherski.
Fakty:
• zakończenie działalności Agencji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych i uzyskanie pełnej samodzielności organizacyjnej i finansowej,
• wyodrębnienie substruktur wewnętrznych DAR S.A., tj. Ośrodka Szkoleń i Promocji oraz Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,
• rozpatrzenie 18 wniosków o poręczenie DAR S.A.,
• podjęcie się roli inwestora zastępczego w zakresie programowania i realizacji inwestycji, pn. „Budowa zakładu utylizacji odpadów dla Gminy Działdowo, Miasto Działdowo, Iłowo – Osada” zlokalizowanej w Zakrzewie,
• nawiązanie współpracy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie Odziałem Terenowym w Olsztynie oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie,
• uzyskanie wpisu Ośrodka Szkoleń i Promocji do Ewidencji Organizatorów Działalności Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Ciechanowie,
• rozpoczęcie wydawania gazety lokalnej w formie miesięcznika pt. „Panorama Działdowska”.

1997
w styczniu DAR S.A. na zlecenie Gminy Miasto Działdowo przejęła prowadzenie bazaru miejskiego w Działdowie,
30 czerwca podpisano umowę, w ramach której DAR S.A. zajęła się wdrażaniem poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego, co poprzedzone zostało zakwalifikowaniem się Spółki do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.
Fakty:
• realizacja w ramach zastępstwa inwestycyjnego inwestycji pn. „Składowisko Odpadów Stałych w Zakrzewie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• pozyskanie przez Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości dodatkowych środków w kwocie 500 000 zł do kapitału funduszu poręczeniowego od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Olsztynie,
• prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych na zlecenie AWRSP o. Olsztyn,
• powołanie Funduszu Stypendialnego DAR S.A.,
• uzyskanie dostępu do Internetu.

1998
3 września DAR S.A. odkupiła od Gminy Miasto Działdowo budynek położony przy ul. Wł. Jagiełły 35 w Działdowie, w którym mieściła się pierwsza siedziba Spółki,
23 października odbyła się inauguracja roku akademickiego Punktu Kształcenia Studentów w Działdowie, co poprzedzone było nawiązaniem współpracy pomiędzy DAR S.A. a ówczesną Akademią Rolniczo – Techniczną w Olsztynie w zakresie kształcenia studentów na terenie Działdowa.
Fakty:
• zakończenie budowy składowiska odpadów w Zakrzewie i oddanie go do użytku,
• Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości stał się wiodącym funduszem poręczeniowym w kraju,
• intensywne prace Ośrodka Szkoleń, który nawiązał współpracę z Urzędem Pracy w Żurominie, Nidzicy i Mławie,
• uruchomienie własnej filii w Lidzbarku.

1999
10 listopada podpisano umowę z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie w sprawie przekazania do dyspozycji DAR S.A. kwoty 200 000 zł z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą – nowa usługa finansowa oferowana przez DAR S.A.,
22 grudnia podpisano umowę z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego kwotą dotacji 1 320 000 zł.
Fakty:
• organizowanie szkoleń dla mieszkańców naszego regionu przy współpracy z Krajowym Urzędem Pracy w Warszawie oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• dalsza współpraca z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. Łącznie na terenie Działdowa studiowało ponad 200 studentów w formie zaocznych studiów uzupełniających Wydziału Zarządzania i Administracji, studiów podyplomowych z „Zarządzania przedsiębiorstwem”, „Rachunkowości” oraz „Zarządzania oświatą”,
• uruchomienie Szkoły Języków Obcych,
• opracowanie Strategii Rozwoju Gmin dla Gminy Iłowo – Osada i Gminy Działdowo.

2000
Fakty:
• objęcie funkcji wiceprezesa Zarządu przez pana Romana Dawidowskiego, po rezygnacji z zajmowanego stanowiska pana Zbigniewa Nowaka,
• otrzymanie Certyfikatu Nr 7/2000 Ministerstwa Gospodarki w zakresie jakości świadczonych usług szkoleniowych, informacyjnych oraz finansowych (pożyczkowych i poręczeniowych),
• pozyskanie dodatkowych środków w kwocie 150 000 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie – poszerzenie oferty na rzecz MŚP, tj. udzielanie pożyczek,
• opracowanie strategii rozwoju powiatu działdowskiego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie,
• uruchomienie Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

2001
Fakty:
• podpisanie umowy z Zarządem Województwa oraz Gminą Miasto Działdowo na dofinansowanie remontu skrzydła Zespołu Szkół nr 2, w ramach Kontraktu Regionalnego, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Centrum Kształcenia Ustawicznego”,
• uzyskanie dotacji na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zawarcie umowy na dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w kwocie 1 900 000 zł,
• uzyskanie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego w kwocie 1 000 000 zł,
• realizowanie programów szkoleniowych finansowanych z różnych źródeł zewnętrznych.

2002
Fakty:
• zakończenie podstawowych prac budowlanych i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego; przeniesienie do nowo powstałego obiektu Ośrodka Szkoleń,
• realizowanie programów szkoleniowych,
• stworzenie powiatowego programu zatrudnienia dla 20 bezrobotnych osób,
• zakończenie współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie.

2003
1 listopada rozpoczęcie działalności „Działdowskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DAR”.
Fakty:
• wdrażanie wielu zakontraktowanych projektów, np. „Okresowe zatrudnienie” /WUP Olsztyn/, „Planowanie rozwoju lokalnego” /WUP Olsztyn/, „Rolnictwo wczoraj, dziś i jutro …” /Fundusz Współpracy/,
• intensywny rozwój kursów językowych,
• prace nad powołaniem do życia spółki z o.o. Warmińsko – Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” wraz z zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, władzami samorządowymi Elbląga i powiatu działdowskiego,
• przekształcenie Ośrodka Szkoleń w Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR.

2004
Fakty:
• uruchomienie Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR,
• powołanie spółki z o.o. Warmińsko–Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” z przeważającym kapitałem i liczbą głosów DAR S.A.,
• modernizacja bazaru miejskiego w Działdowie.

2005
Fakty:
• rozpoczęcie działalności Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w ramach PDCKU DAR; łączna liczba pierwszych słuchaczy wynosiła 216 osób,
• organizowanie coraz liczniejszych projektów szkoleniowych i kursów prowadzonych przez Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR,
• zlokalizowanie siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
• dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w kwocie 5 000 000 zł ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006”,
• kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego,
• przejęcie w formie aportu willi położonej przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie pod przyszłą siedzibę DAR S.A. oraz pozyskanie zewnętrznych środków na jej remont,
• prowadzenie programów wspierających powstawanie nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatów działdowskiego i gołdapskiego.

2006
26 czerwca spełnienie przez DAR S.A. wymagań normy PN_EN ISO 9001:2001 i uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.
Fakty:
• rozwój oferty kształcenia w ramach placówki publicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego – uruchomienie kolejnych kierunków kształcenia: technik informatyk, technik rolnik i rolnik,
• powołanie nowego typu szkoły Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum,
• intensywne kontraktowanie projektów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie,
• wznowienie realizacji studiów podyplomowych we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych,
• intensywny rozwój działalności pożyczkowej DAR S.A.,
• remont zabytkowej willi przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.

2007
15 stycznia przeniesiono siedzibę DAR S.A. do budynku przy ul. Wł. Jagiełły 15,
1 września nastąpiło otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Fakty:
• zwiększenie ilości kierunków Szkoły Policealnej dla Dorosłych o następnych dziesięć,
• podjęcie decyzji o zagospodarowaniu gotyckiego skrzydła zamku w Działdowie; rozpoczęcie wstępnych prac przygotowawczych,
• projekt realizowany przez PDCKU „Nowa myśl – nowatorskie działania” uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” w konkursie „Dobre praktyki EFS” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
• dokapitalizowanie Spółki przez Gminę Miasto Działdowo,
• intensywna realizacja zawartych umów o dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego,
• wprowadzenie nowej usługi dla przedsiębiorców, polegającej na udzielaniu gwarancji wadium i należytego wykonania umowy.

2008
Fakty:
• kontynuowanie prac przygotowawczych do zagospodarowania skrzydła zamku - przeprowadzenie prac wykopaliskowych,
• w szkołach PDCKU DAR pobiera naukę już ponad 750 słuchaczy,
• zakończenie realizacji projektów powiększających kapitał funduszu pożyczkowego i poręczeniowego,
• rozpoczęcie udzielania gwarancji dla spółdzielni socjalnych,
• wygranie przetargu przez DAR S.A. na administrowanie strefą płatnego parkowania.

2009
12 października podpisano Umowę Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze poręczeniowe w województwie warmińsko – mazurskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2009 – 2013 (DAR S.A. jako Lider Konsorcjum) oraz podpisano umowę o przystąpienie DAR S.A. do Konsorcjum funduszy pożyczkowych w województwie warmińsko – mazurskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2009 – 2013,
6 listopada podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” – łączna wartość projektu ponad 42 000 000 zł, w tym ponad 5 000 000 zł do dyspozycji DAR S.A. oraz podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” w kwocie ponad 15 000 00 zł,
14 grudnia podpisano umowę o dofinansowanie funduszu pożyczkowego w kwocie ponad 2 000 000 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz powiatu działdowskiego.
Fakty:
• przygotowania do budowy nowego bazaru w Działdowie,
• rezygnacja z adaptacji i rozbudowy zamku, wskutek braku społecznej akceptacji dla kierunku zagospodarowania.

2010
22 grudnia podpisano umowę pomiędzy DAR S.A. a Województwem Warmińsko – Mazurskim o dofinansowanie inwestycji pn. „Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości”,
27 grudnia podpisano kolejne umowy o dofinansowanie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego.
Fakty:
• zrealizowanie inwestycji pn. „Bazar w Działdowie”.

2011
Fakty:
• realizowanie inwestycji „Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości”,
• realizowanie projektów wspierających ekonomię społeczną,
• podjęcie próby zagospodarowania budynku byłych koszar przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie.

2012
7 września odbyła się konferencja otwierająca działalność Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości.
Fakty:
• rezygnacja z zagospodarowania koszar, wskutek niewykonalnych warunków postawionych przez konserwatora zabytków,
• wdrożenie zmian wprowadzonych zmianą Ustawy o systemie oświaty - zmiana liczby oferowanych kierunków,
• kolejne dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
• pozyskanie dodatkowych środków w kwocie 10 000 000 zł na udzielanie pożyczek w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
• wygranie przetargu na dalsze administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Działdowie,
• piętnastolecie Funduszu stypendialnego – w tym czasie wypłacono ze środków własnych ponad 120 000 zł na rzecz uzdolnionej młodzieży z terenu Miasta i Gminy Działdowo.

2013
Fakty:
• realizacja zakontraktowanych umów przez Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości,
• prowadzenie szkół zgodnie z nowymi zasadami.

2014
27 czerwca podpisanie listu intencyjnego pomiędzy DAR S.A. a Burmistrzem Miasta Mława, który miał na celu nawiązanie współpracy polegającej na
wspomaganiu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Mławy i terenach do niej przyległych.
Fakty:
• stworzenie i prowadzenie platformy promocyjnej dla lokalnych przedsiębiorców na portalu „www.twojafirma.darsa.pl”.
Ciąg dalszy nastąpi …


Działdowska Agencja Rozwoju S.A.:

tel.: 23/697 06 66, fax: 23/697 06 67, darsa@darsa.pl, www.darsa.pl
13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 15