Po spotkaniach z mieszkańcami szerzej patrzę na problemy

2014-10-03 07:52:16 (ost. akt: 2015-02-20 09:00:51) Artykuł sponsorowany
Ireneusz Falba Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie

Ireneusz Falba Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie

Autor zdjęcia: archiwum GD

Podziel się:

Rozmowa z Ireneuszem Falbą Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie.

— W tym roku PGKiM Sp. z o.o. obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Od jak dawna jest Pan Prezesem tej firmy?

— W sierpniu roku 2003 stanąłem na czele trzyosobowego Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie. Od roku 2004 reprezentuję Zarząd jednoosobowo. Spółka została powołana w wyniku przekształcenia komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Działdowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rok 2014 jest zatem dwudziestym rokiem działalności PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie .

— Jakie były Pana najważniejsze decyzje związane z działalnością i rozwojem PGKiM Sp. z o.o.?

— Na dzień mojego zatrudnienia Spółka nie posiadała wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do którego winna była być przerejestrowana z dawnego rejestru RHB do końca roku 2003. Mimo wielu problemów związanych z przeniesieniem Spółki do nowego rejestru, udało mi się to osiągnąć w październiku 2003 r. W tym też czasie Zarząd podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania. W tym celu zdiagnozowano dotychczasowe oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, a następnie zmodyfikowano istniejącą sieć logistyczną i zakupiono nowy serwer. W roku 2004 zakupiono nowe oprogramowanie, bazujące i rozszerzające dotychczasowe.
Zarząd zracjonalizował również zatrudnienie, ustanowił nową strukturę organizacyjną i warunki płacowe. W roku 2003 Zarząd przeprowadził analizę majątku trwałego Spółki, w wyniku której wyselekcjonowano nieproduktywne składniki majątku i zaplanowano jak najszybsze ich zbycie (nieruchomość przy ul.Wolności 2 i 4). Zarząd obrał wówczas politykę racjonalnego gospodarowania składnikami majątkowymi, polegającą na wydzierżawianiu niewykorzystanych dla potrzeb Spółki pomieszczeń w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie siedziby Spółki oraz w biurowcu. Z biegiem lat przybywało pomysłów i dobrych rozwiązań organizacyjnych na opłacalne wykorzystanie własnego mienia. Na dzień dzisiejszy Spółka wynajmuje innym podmiotom magazyny, pomieszczenia socjalne, warsztaty na działalność usługową i biura, garaże, miejsca parkingowe oraz powierzchnie reklamową. Ponadto wynajmowane są pomieszczenia w budynku stacji uzdatniania wody na prowadzenie działalności przez akredytowane laboratorium oraz działki gruntu pod targowisko miejskie, prowadzone przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A.
Jednak najważniejszym celem Zarządu była i jest realizacja szeregu inwestycji służących mieszkańcom Miasta Działdowa i rozwojowi naszego przedsiębiorstwa. W latach 2003-2013 Spółka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie ok.7,5 mln zł, które objęły:
- budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
- zakup środków transportu i pojazdów specjalistycznych,
- zakup maszyn i urządzeń oraz sprzętu komputerowego,
- modernizację i termomodernizację budynków oraz
- nakłady na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego.
Warto podkreślić, iż w wielu przypadkach zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz prowadzenie indywidualnych negocjacji z dostawcą przyniosło wymierny efekt w postaci oszczędności w zużyciu energii. Podobnie rzecz się ma w przypadku termomodernizacji, która spowodowała obniżenie zużycia gazu i obniżenie kosztów.
Zakres zadań inwestycyjnych określają „Wieloletni plan budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, który na kolejne lata uchwala Rada Miasta Działdowa oraz corocznie opracowywany plan inwestycji zakładowych. Zobowiązanie Spółki do przeprowadzenia inwestycji na cmentarzu komunalnym określiła zawarta z Gminą Miasto Działdowo umowa dzierżawy.

— Pana firma zarządza m.in. stacja uzdatniania wody. Znamy działdowian, którzy mają takie zaufanie do jakości wody z kranu, że piją ją bez gotowania. Czy nie ryzykują? Skąd pochodzi nasza woda, jak i przez kogo jest kontrolowana?

— Mieszkańcy Działdowa bez obaw mogą pić wodę z kranu bez specjalnej obróbki. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest jednym z podstawowych przedmiotów działalności przedsiębiorstwa. Woda wydobywana jest ze studni położonych na głębokości od 38 do 160 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jakość wody wielokrotnie w ciągu rok kontrolowana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto dwa razy w roku woda poddawana jest badaniom przez laboratorium akredytowane, w których określa się kilkadziesiąt parametrów chemicznych, mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych i radiologicznych. Ostatnie badanie w tym zakresie zostało wykonane w sierpniu b.r. Wynika z niego, iż nasza woda spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone przepisami prawa polskiego i europejskiego.

— Obecnie działalność PGKiM Sp. z o.o. jest bardzo szeroka. Zajmujecie się także mieszkaniami komunalnymi. Czy to duże zasoby?

— Zasadnicza działalność Spółki skupia się w trzech obszarach, wyodrębnionych jako: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami, w ramach którego funkcjonują Zarząd Cmentarza Komunalnego i Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej obejmuje działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, budynkami nieskomunalizowanymi (o nieuregulowanej sytuacji prawnej) oraz administrowanie i zarządzanie zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, o który Pani zapytała. Zabudowane nieruchomości komunalne to 30 budynków oraz lokale mieszkalne położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych – zarówno zarządzanych przez Spółkę, jak i innych zarządców. Spółka administruje tym mieniem w oparciu o umowę użytkowania. Wytyczne w zakresie gospodarowania powierzonym Spółce mieniem komunalnym zawiera „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Działdowo na lata 2014-2020”, uchwalony przez Radę Miasta Działdowo.
Znacznie większe zasoby stanowią nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, na które składa się aż 70 budynków.

— W ubiegłym roku wiele budynków było remontowanych. Czy w tym roku kontynuujecie tego typu prace? Kto określa, co i gdzie zostanie zrobione?

— W przypadku wspólnot remonty wykonywane są ze środków ich funduszy remontowych, na podstawie decyzji właścicieli. W roku 2013 w ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi Spółka organizowała i nadzorowała przebieg robót budowlanych w 54 budynkach. Podobnymi statystykami zamknie się rok 2014.
Źródłem finansowania wszelkich kosztów wynikających z użytkowania mienia komunalnego, w tym prac remontowych i konserwacji, są czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, które niestety nie pokrywają wszystkich potrzeb budynków z tej grupy. Z tego powodu uwaga Spółki skupiona jest wokół remontów koniecznych i niezbędnych dla utrzymania substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. W roku 2014 wykonana została elewacja frontowa budynku przy ul.Wolności 10 i 12, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Kwiatowej 22 oraz remont dachu i elewacji przy ul.Hallera 15.

— Jakość wody, czystość miasta, stan budynków, porządek na cmentarzu – to wszystko sprawy bardzo ważne dla mieszkańców. Spoczywa na Panu wielka odpowiedzialność. Jak Pan sobie radzi? Czy często dopada Pana np.stres?

— Rezultaty działalności Spółki to w dużej mierze zasługa odpowiedzialnej i doświadczonej załogi. Radzę sobie, choć bywają trudne chwile i czas trudnych decyzji, w ślad za którymi zdarzają się nieprzespane noce i różne przemyślenia, ale jest to wkalkulowane w ryzyko związane z moim stanowiskiem.

— Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby kierować przedsiębiorstwem o tak szerokim zakresie działania?

— Z wykształcenia jestem budowlańcem, posiadam przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. W pracy przydatne są mi przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe oraz życiowe, zwłaszcza w bezpośrednich kontaktach z naszymi klientami, by szerzej spojrzeć na problemy i wskazać ich rozwiązanie. Za ważną swoją cechę, szczególnie cenną w pracy, uważam dobrą organizację czasową. Nie ulega również wątpliwości, że przede wszystkim tę pracę trzeba lubić.

— Jest Pan także radnym powiatowym. Czy znajduje Pan czas na swoje prywatne potrzeby, na relaks?

— Bycie radnym powiatowym to kolejne wyzwania, obowiązki i odpowiedzialność. Jak podkreślałem wcześniej, godzenie wielu spraw ułatwia mi to, że jestem dobrze zorganizowany i skrupulatny. Wolny czas, zwłaszcza weekendy, poświęcam rodzinie. Razem chętnie wyjeżdżamy w polskie góry, gdzie każda pora roku niesie odmienne atrakcje turystyczne. Moją pasja jest aktywny wypoczynek – lubię bieganie i gimnastykę ogólnorozwojową.

— Dziękuję za rozmowę i życzę wielu kolejnych sukcesów.

Małgorzata Czerwińska

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Hallera 32
tel. 23 697 25 60, 22 01, fax 23 697 50 29

23-697-35-17 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
23-697-27-06 - Oczyszczalnia Ścieków
23-697-26-99 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
e-mail: sekretariat@pgkim.com.pl, www.pgkim.com.pl

Wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców:

Działalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. w Działdowie realizowana jest w trzech podstawowych obszarach, poprzez poszczególne zakłady Spółki: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Gospodarki Nieruchomościami.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
W ramach Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedsiębiorstwo świadczy na terenie Miasta Działdowo usługi zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Niezależnie od tej działalności prowadzi hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków na rzecz kilku miejscowości z terenu Gminy Działdowo. Do zadań zakładu należy utrzymanie stacji ujęcia i uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i sieci przesyłowych oraz ich budowa i remonty. Właściwa jakość usług w przedmiotowym zakresie współgra z ochroną interesów odbiorców i wymogami ochrony środowiska. W roku 2013 Spółka zrealizowała zadania inwestycyjne wynikające z „Wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Działdowo oraz inwestycje wynikające z planu zakładowego. Do najważniejszych spośród nich należały budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączącego ul.Skłodowskiej z ul.Lidzbarską i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Katarzyny, jak również zakup minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą do jej transportu. Ponadto w roku 2013 zakupiono urządzenia wspomagające usuwanie awarii sieci – przecinarkę do asfaltu i geofon oraz utwardzono teren przepompowni ścieków w ul.Chlebowskiego i nawierzchnię na terenie stacji uzdatniania wody. Na rok 2014 przewiduje się budowę odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z kierunkami rozwoju sieci ustalonymi przez Gminę Miasto Działdowo oraz modernizację obiektów i pomieszczeń oczyszczalni ścieków (przepompowni, stacji przygotowania polimeru, punktu zlewnego ścieków dowożonych) i instalacji c.o. w hali odwadniania osadu. Przewidywana jest też wymiana zasuw i hydrantów, zakup pompy przenośnej do ścieków, nowoczesnej przecinarki do rur stalowych i inne mniejsze nakłady.

Zakład Oczyszczania Miasta
Zakład Oczyszczania Miasta realizuje zadania w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, oczyszczania ulic i placów w okresie letnim oraz w okresie zimowym (odśnieżanie i zwalczanie śliskości). Z początkiem 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przeniosła obowiązek wyboru firm zajmujących się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów z właścicieli nieruchomości na gminy. Od dnia 1 lipca 2013 r. gminy stały się właścicielami odpadów wytwarzanych na ich terenie, a odbiór tych odpadów odbywa się na nowych zasadach - poprzez firmy wybrane przez Gminy w drodze przetargów. W zamian za odbiór odpadów mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy stałej opłaty, która jest tak zróżnicowana, by zachęcać właścicieli nieruchomości do segregowania odpadów na różne frakcje. Spółka wygrała przetarg na obsługę nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmin Działdowo i Płośnica oraz przejęła część rynku nieruchomości niezamieszkałych. Bazując na posiadanym potencjale technicznym i wieloletnim doświadczeniu, Spółka wysoko ocenia swoje szanse na utrzymanie się na rynku odbioru odpadów komunalnych. Z uwagi na powyższe na rok 2014 zaplanowano zakup nowej śmieciarki.

Zakład Gospodarki Nieruchomościami
W ramach Zakładu Gospodarki Nieruchomościami wyodrębnia się Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej i Zarząd Cmentarza Komunalnego
W ramach pierwszego z wymienionych obszarów przedsiębiorstwo prowadzi obsługę i wynajem nieruchomości na zlecenie oraz na własny rachunek. Spółka jest użytkownikiem i administratorem mieszkaniowego zasobu gminy, obejmującego 30 budynków stanowiących własność Miasta Działdowa oraz lokale komunalne w 77 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Przedsiębiorstwo zarządza też budynkami nieskomunalizowanymi, które nie mają uregulowanego stanu prawnego. Spółka jako zarządca i administrator budynków szczególną uwagę przywiązuje do utrzymania ich w należytym stanie technicznym, uwzględniając przy tym poprawę ich walorów estetycznych. W tym celu organizuje przetargi na wybór wykonawców prac remontowo-modernizacyjnych i sprawuje nad nimi nadzór, przygotowuje dokumentację do instytucji finansowych, a także służy mieszkańcom fachowym doradztwem. Pracami remontowymi i konserwacyjnymi objęto w 2013 r. ponad 50 budynków. Prace te obejmowały remonty klatek schodowych i dachów, wymianę drzwi wejściowych, okien, instalacji (gazowej, elektrycznej), chodników, modernizację instalacji odgromowej, naprawę kominów, a także przystosowanie rozdzielni antenowych do odbioru cyfrowego sygnału telewizyjnego.
W roku 2014 planowane jest wykonanie elewacji frontowej i instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul.Wolności 10, jak również remontu dachu na pomieszczeniach gospodarczych na terenie tej nieruchomości. Ponadto przewiduje się modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Kwiatowej 22 oraz wykonanie elewacji budynku przy ul.Hallera 15.
Zakres remontów i inwestycji dotyczących nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zostanie określony przez same wspólnoty na zebraniach, które odbędą się w miesiącu marcu b.r.

Cmentarz Komunalny
Punktem uwagi Zarządu jest Cmentarz Komunalny, który Spółka użytkuje od 01-go stycznia 2011 r. na podstawie umowy dzierżawy, zawartej z Gminą Miasto Działdowo. Do obowiązków przedsiębiorstwa jako dzierżawcy należą w szczególności: bieżące administrowanie cmentarzem, utrzymanie na jego terenie ładu i porządku, a także bieżące utrzymanie, konserwacja oraz naprawy wszelkich urządzeń i instalacji. Wobec kończących się możliwości korzystania ze starej części cmentarza, umową dzierżawy Gmina Miasto Działdowo nałożyła też na Spółkę obowiązek jego rozbudowy i przebudowy, przeznaczając na ten cel dodatkowe grunty o powierzchni ok.2,5 ha. W ramach podjętej inwestycji dotychczas wykonano roboty ziemne związane z niwelacja terenu, instalację wodociągową zewnętrzną, studnię chłonną (odwodnienie), instalację elektryczną zewnętrzną, ogrodzenie, kopiec do organizacji uroczystości kościelnych, drogi dojazdowe, trakty piesze oraz oświetlenie. Do wykonania w roku 2014 pozostały kolejne trakty piesze i jezdne, nasada zieleni i kolumbaria – budowle przeznaczone do umieszczania urn z prochami.