Preferencje przy zakupie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych

2014-10-30 12:58:55 (ost. akt: 2014-10-30 13:01:13)

Podziel się:

Autor zdjęcia: Materiały promocyjne

Od 2014 roku zasady wspierania zakupu gruntów rolnych w Polsce zostały dostosowane do warunków obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany dotyczą współfinansowania z budżetu państwa kosztów zakupu ziemi.

Wszystkie umowy dotyczące zakupu gruntów przez rolników indywidualnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rodzinnych zawarte do 31 grudnia 2013 roku umożliwiły im nabywanie ziemi rolnej na określonych zasadach. Polegały one na tym, że rolnicy mogli korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych płatności na roczne lub półroczne raty z oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie na okres 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłacili co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości.

Od 1 stycznia 2014 roku wszystkie przywileje umożliwiające rolnikom zakup gruntów na powiększenie gospodarstw rolnych pozostały, łącznie z rozkładaniem przez ANR płatności na raty za zakupioną nieruchomość. Zmieniło się jednak oprocentowanie rat, które od początku bieżącego roku wynosi 3,75 proc.

Takie preferencje przysługują, jeśli rolnik jeszcze przed zawarciem umowy wpłaci co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości. O wysokości oprocentowania decyduje data zawarcia umowy rolnika z Agencją. Agencja Nieruchomości Rolnych nadal może przyznawać pomoc na zakup gruntów (poza przeznaczonymi na cele budowlane), w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji. Co to oznacza w praktyce? Dla przykładu przytoczmy inwestycję polegającą na zakupie budynku inwentarskiego (np. obory) wraz z przylegającą działką gruntu rolnego. Jeżeli jej wartość wynosi 180 tys. zł, wówczas do kosztów kwalifikowanych oprócz wartości budynku można dołożyć 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup owej przylegającej działki gruntu rolnego (a więc cała inwestycja wyniosłaby 200 tys. zł). Jeżeli wartość owej działki przekraczałaby wspomniane 20 tys. zł, wtedy nadwyżka ponad tę kwotę musiałaby być sfinansowana poza kredytem preferencyjnym (np. ze środków własnych).

Warto popytać, bo jest w czym wybierać

Rolnicy na zakup ziemi mogą wykorzystać preferencyjny kredyt przyznawany na realizację inwestycji w gospodarstwie. Większość dużych banków, w tym te, specjalizujące się w obsłudze rolnictwa, ma w swojej ofercie linie kredytowe przeznaczone szczególnie na ten cel. Oferta komercyjnych kredytów na finansowanie zakupu ziemi rolnej jest szeroka. Banki również dość elastycznie podchodzą do warunków kredytowania, a wiele parametrów kredytu, tj. oprocentowanie czy prowizja, może być negocjowanych. Na korzystniejsze warunki mogą liczyć rolnicy, którzy są znani w danym banku, bo prowadzą w nim rachunki bieżące. Na dobre warunki kredytowania mogą liczyć także klienci dysponujący większym niż minimalny wkładem własnym, a także mogący przedłożyć dobre zabezpieczenie spłaty należności. W każdym razie warto popytać, bo jest w czym wybierać.
Przy kredytach przyznawanych na zakup gruntów rolnych pomoc państwa może być udzielona także w formule de minimis (pomoc de minimis to tzw. pomoc o małej wartości, którą Komisja Europejska uznaje za niestanowiącą pomocy państwa, w związku z czym kraje członkowskie nie muszą uzyskiwać za każdym razem zgody na udzielenie jej poszczególnym gospodarstwom). Wysokość takiego wsparcia, tj. dopłaty agencji do oprocentowania lub kapitału udzielona jednemu podmiotowi, zgodnie z unijnym prawem nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro w okresie trzech lat. Przy obliczaniu tego okresu ARiMR bierze pod uwagę bieżący rok podatkowy i dwa poprzedzające go lata oraz uwzględnia całe wsparcie uzyskane przez rolnika w ramach pomocy de minimis w analizowanym trzyletnim okresie, czyli również dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego udzielane przez Agencję Rynku Rolnego.

Istotny jest również czynnik społeczny

Przy sprzedaży gruntów rolnych obowiązuje uszczegółowiona definicja rolnika indywidualnego zapisana w znowelizowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W świetle przepisów za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wystawionego na przetarg, oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Należy dodać, że przy sprzedaży państwowych gruntów brany jest pod uwagę tzw. czynnik społeczny. Otóż, na wniosek przedstawicieli rolników wskazanych przez Izbę Rolniczą, którzy wchodzą w skład komisji przetargowych, Agencja może odstąpić od przeprowadzania przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi osób mających uczestniczyć w tej procedurze. Również na wniosek Izby Rolniczej oddziały terenowe Agencji mogą przeprowadzić ograniczone przetargi ofertowe (pisemne). W przetargach tych, przy wyłanianiu potencjalnych nabywców wśród indywidualnych poza ceną i warunkami płatności bierze się pod uwagę również inne kryteria, w tym m.in. powierzchnię gospodarstwa potencjalnego nabywcy oraz odległość jego gospodarstwa od sprzedawanej nieruchomości. Do umów sprzedaży gruntów zbywanych w trybie przetargów ograniczonych wprowadzono również obostrzenia mające na celu zapobieżenie odsprzedaży tych gruntów oraz wykorzystywaniu ich na cele niezwiązane z osobistym prowadzeniem działalności rolniczej.

Przy zakupie terenów inwestycyjnych

Agencja Nieruchomości Rolnych w swoich zasobach ma również atrakcyjne grunty inwestycyjne. Duże zainteresowanie nimi klientów to efekt postrzegania Polski jako atrakcyjnego miejsca do lokowania przedsięwzięć. Podmioty zainteresowane zakupem terenów inwestycyjnych od Agencji również mogą skorzystać z rozłożenia na raty ceny sprzedaży. Możliwość ta pojawia się jednak wyłącznie przy sprzedaży w trybie przetargowym i dopiero w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający nie został rozstrzygnięty. Wówczas cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty wyrażone w mierniku pieniężnym, przy czym wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50 proc., a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Należność rozłożona na roczne raty w mierniku pieniężnym podlega oprocentowaniu na zasadach obowiązujących obecnie, czyli 3,75 proc.

Z ofertą nieruchomości rolnych i inwestycyjnych, wykazami i harmonogramami przetargów można się zapoznać na stronie www.anr.gov.pl.
Wojciech Kosiewicz

Na bazie gruntów państwowych powstało dotychczas ponad 5 tys. gospodarstw o powierzchni stu hektarów, a kolejne 100 tys. powiększyło obszar o co najmniej 5 ha. Powiększanie gospodarstw indywidualnych przez zakup ziemi państwowej trwa nadal. W 2013 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 147,7 tys. ha, tj. o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej ziemi sprzedano w działkach od 10 do 100 ha (prawie 88,5 tys. ha), natomiast najmniej w grupie obszarowej do 1 ha (niewiele ponad 2 tys. ha).Blisko połowa wszystkich rodzajów kredytów preferencyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielonych od 2007 roku dotyczyła zakupu ziemi. Banki współpracujące z ARiMR udzieliły w sumie ponad 39 tys. kredytów ułatwiających zakup ziemi na kwotę 5,95 mld zł.

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. gość #1527907 | 83.8.*.* 31 paź 2014 10:37

    Rolnicy tylko płacą że im źle niech, kredyt na 3,75% i wszytko w temacie

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz